แถลงข่าวการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14  ( The 14th Thailand Olympiad in Informatics (14th TOI)

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ( The 14th Thailand Olympiad in Informatics (14th TOI)

อ่าน 817 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 พฤษภาคม 2561

      วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น.  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14  ( The 14th Thailand Olympiad in Informatics (14th TOI) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์  ยิ้มมั่น  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ แถลงข่าวการจัดเตรียมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14  ( The 14th Thailand Olympiad in Informatics (14th TOI) ซึ่งในปีนี้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ให้เป็นเจ้าภาพการดำเนินการจัดงาน ในวันที่ 19–22   มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้อาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิก กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเชิงวิชาการและช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่สนใจของนักเรียน ครู และอาจารย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติอันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศต่อไป

      การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 นี้  มีตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้งหมดจำนวน 13 ศูนย์ 15 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 94 คน และมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 305 คน  โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพและจัดสถานที่ดำเนินการแข่งขันดังกล่าว จะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.