ขอเชิญส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมและประกวดโครงงาน ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2561  และใช้ผลการประกวดสมัคร	คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมและประกวดโครงงาน ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2561 และใช้ผลการประกวดสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2562

อ่าน 2,086 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤษภาคม 2561

      คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนระดับปานกลางขึ้นไป (เกรดเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4 จนถึงชั้น ม.5 ไม่ต่ำกว่า 2.50) เข้ารับการอบรม เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม และแข่งขันประกวดโครงงานในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561  และประกวดโครงงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  รวมทั้งสามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เกียรติบัตรรับรองผลการการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนของท่านสร้างขึ้นจากความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในกลุ่มคลัสเตอร์งานวิจัย 4 กลุ่ม ซึ่งมีคณาจารย์จากภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการ ดังนี้


        กลุ่มที่ 1  Agriculture & Food – Biotechnology
              จัดอบรมโดย  ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม  
                   และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  


        กลุ่มที่ 2  Health & Wellness – Bio-medical
             จัดอบรมโดย  ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ และภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  


        กลุ่มที่ 3  Smart Devices-Robotics  Digital & IOT –Embedded Technology
            จัดอบรมโดย  ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  


        กลุ่มที่ 4  Chemistry & Material
            จัดอบรมโดย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม  และภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์


กำหนดการ

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 แข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เวลา                       
07.30 - 08.00 น.    ลงทะเบียนเข้าแข่งขันประกวดโครงงาน    ห้องโถงชั้น 1  อาคาร 78     
08.00 น.                พิธีเปิด    ห้องโถงชั้น 1  อาคาร 78      
08.30 - 10.00 น.    นักเรียนนำเสนอโครงงาน  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนน    ห้องโถงชั้น 1  อาคาร 78      
10.00 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง    อาคาร 78  โถงชั้น 1    
10.30 – 12.00 น.    นักเรียนนำเสนอโครงงาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คะแนน    อาคาร 78  โถงชั้น 1    
12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน    ห้อง 216 ชั้น 2 อาคาร 78    
13.00 – 14.30 น.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุมสรุปคะแนน    ห้อง 203 ชั้น 2 อาคาร 78      
14.30 – 15.30 น.    ประกาศผลการคัดเลือก  มอบเกียรติบัตรรางวัล และพิธีปิด    อาคาร 78  โถงชั้น 1    
15.30 – 16.00 น.    ส่งแบบประเมินผลโครงการ    อาคาร 78  โถงชั้น 1   
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการส่งโปสเตอร์เข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
1.  การประกวดผลโครงงานและการให้รางวัลแบ่งออกเป็นคลัสเตอร์
2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมในคลัสเตอร์ที่เลือกสมัครและลงชื่อเข้าอบรม
    ในคลัสเตอร์เดียวกันให้ครบทั้ง 2 วัน และโครงงานที่ส่งประกวดต้องมีความสอดคล้องกับคลัสเตอร์ที่ผ่านการอบรม
3.  ให้อาจารย์ผู้สังเกตุการณ์ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้สรุปรายชื่อโครงงานและผู้รับผิดชอบ แล้วส่งให้คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
    ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. ผ่านทาง อี-เมล์ aparat.d@sci.kmutnb.ac.th  หากพ้นกำหนดจะถือว่า
     สละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงาน   สอบถามเพิ่มเติมที่  นางอาภารัตน์ เดชเลิศประยูร  งานวิชาการ  ชั้น 2 อาคาร 78
     คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4220 (ในวัน และเวลาราชการ)
4.  ให้นักเรียนส่งไฟล์โปสเตอร์โครงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในรูปแบบไฟล์.PDF หรือ JPG ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด 90x120 (แนวตั้ง)

     ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น.
     ผ่านทาง อี-เมล์ phirom.p@sci.kmutnb.ac.th  โดยพิมพ์ข้อความใน อี-เมล์ ระบุรายละเอียดต่อไปนี้

    1)  ชื่อ – นามสกุล เจ้าของผลงาน และชื่อโรงเรียน กรณีทำผลงานคู่จะต้องแจ้งชื่อมาให้ครบ 2 คน และเป็นผู้ผ่านการอบรม
         ในคลัสเตอร์เดียวกันเท่านั้น
    2)  ชื่อผลงาน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
    3)  ชื่อคลัสเตอร์ที่เข้าอบรม
     โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะจัดพิมพ์ผลงานลงบนโปสเตอร์กระดาษ ขนาด A 0 และกำหนดเลขที่ เพื่อติดบอร์ดประกวด
     ทั้งนี้ การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆที่เกี่ยวข้องกับโปสเตอร์ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
     ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น  สอบถามเพิ่มเติมที่  นายภิรมย์ พาบุ , นางสาววิลัยพร ขันแก้ว  หรือนายสิชล  แสนอุ่น
     งานบริการสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4228  (ในวัน และ
     เวลาราชการ)
5.  ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการพิมพ์โปสเตอร์เอง   ต้องให้แจ้งผู้จัดงานทราบภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น.
     เพื่อรับทราบข้อกำหนดรูปแบบการพิมพ์และการติดประกาศ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงาน
     ทั้งนี้ การนำโปสเตอร์มาติดประกาศที่บูธเองในวันประกวด  ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม
     2561 และใช้เทปใสเท่านั้น ห้ามใช้เทปกาวสองหน้า หรือ กาวอื่นๆ ทุกชนิดในการติดโปสเตอร์
6.  ในวันแข่งขันประกวดโครงงาน นักเรียนต้องอยู่ประจำบูธโปสเตอร์ผลงานของตนเองเพื่อตอบข้อซักถามและรับการประเมิน
    จากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน และเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสิ้นตามกำหนดการ

7.  ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  โดยใช้เกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ติดตามรายละเอียดจากประกาศทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (www.admission.kmutnb.ac.th)ประมาณเดือนสิงหาคม 2561