กำหนดการแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2561