ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่าน 3,426 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 พฤษภาคม 2561


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT) โครงการสมทบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT) โครงการปกติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการสมทบพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561


- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) โครงการปกติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561