ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ระดับ ปวช. - ป.ตรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย KMUTNB’s IDOL Camp 2018 KMUTNB Leadership Camp 2018

ขอเชิญนักศึกษา มจพ. ระดับ ปวช. - ป.ตรี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย KMUTNB’s IDOL Camp 2018 KMUTNB Leadership Camp 2018

อ่าน 1,080 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญนักศึกษา มจพ.ระดับ ปวช. - ป.ตรี
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
KMUTNB’s IDOL Camp 2018 และ KMUTNB Leadership Camp 2018

(1.) KMUTNB’s IDOL (English Camp) 2018
กาหนดการกิจกรรม 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี (ชะอา) 3 วัน 2 คืน
- เหมาะสาหรับนักศึกษาการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีพื้นฐานสื่อสารภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น - ระดับกลาง
- ผู้มีความสนใจเรียนรู้ทักษะการสื่อสารพื้นฐานและวัฒนธรรมนานาชาติ โดยทีมวิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ
เปิดรับสมัคร 1 - 15 May 2018 (รับจานวนจากัด 50 คน)
(2.) KMUTNB Leadership Camp 2018
กาหนดการกิจกรรม 10 – 17 มิถุนายน 2561 ณ มจพ. กรุงเทพฯ
- จัดกิจกรรม 1 สัปดาห์ มีช่วงออกพื้นที่ต่างจังหวัด 14 – 16 มิถุนายน 2561 จานวน 3 วัน 2 คืน
- เหมาะสาหรับนักศึกษาผู้มีพื้นฐานสื่อสารภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป สื่อสาร แสดงความคิดเห็นได้
- ผู้ที่สนใจฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นา กล้าแสดงออก เรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ
- ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ 20 คน (อัตราส่วนนักศึกษาไทย-ต่างชาติ 2:1) จากหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนา
เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลลิปปินส์ อินโดเนเซีย เยอรมัน แอฟริกาใต้ ฯลฯ ทาให้ได้ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง
- มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ต่างประเทศ กับ ICC ในอนาคต
เปิดรับสมัคร 1 - 18 May 2018 (รับจานวนจากัด 37 คน)

นักศึกษาที่สนใจขอให้อ่านรายละเอียดการรับสมัคร CLICK HERE