คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือและเยี่ยมชม Chung - Ang University ณ ประเทศเกาหลี

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือและเยี่ยมชม Chung - Ang University ณ ประเทศเกาหลี

อ่าน 851 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 เมษายน 2561

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ นำทีมผู้บริหารและผู้แทนคณาจารยเข้าพบ Associate Professor Chan-Gun Lee คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Chung - Ang University ประเทศเกาหลีใต้ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการพร้อมกับพาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันที่ 27 เมษายน 2561