ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Soon Chun Hyang  University ประเทศเกาหลีใต้

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Soon Chun Hyang University ประเทศเกาหลีใต้

อ่าน 488 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 เมษายน 2561

             วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์ุ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ เดินทางเข้าพบ Professor Dr. Dal  Ahn  คณบดี College of Engineering มหาวิทยาลัย Soon Chun Hyang  University  ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยด้านความปลอดภัยทางข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์