ประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

ประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

อ่าน 2,024 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 เมษายน 2561

ประกาศ


        ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในตอนเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตรวจสอบที่นั่งสอบจากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th  ภายในวันที่ 20 – 25 เมษายน 2561  หากไม่พบรายชื่อเข้าห้องสอบให้นักศึกษาดำเนินการทำ  คำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยนักศึกษาสามารถมารับแบบฟอร์มได้ที่หน้าห้องวิชาการ ชั้น 2  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งต้องระบุรายวิชาเรียน ตอนเรียนและวันเวลาที่จัดสอบ พร้อมแนบหลักฐานการลงทะเบียน แล้วเสนอผ่านความเห็น     จากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนำคำร้องส่งที่งานวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่านักศึกษา    ไม่ประสงค์จะเข้าสอบ


งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


.................................................................................................................................................................................................


นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้แล้ว  >>>CLICK HERE<<<