เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition Day 2018

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition Day 2018

อ่าน 3,089 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 เมษายน 2561

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น/ผลงานวิจัย หรือ เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ เข้าร่วมประกวด ในโครงการ Science Exhibition Day 2018       


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำเสนอผลงานได้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา และได้ทราบถึงแนวทางในการคิดค้นงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่มีคุณค่าต่อสังคม
3. เพื่อเป็นเวที ส่งเสริม สนับสนุน ชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการประกอบการ
5. เพื่อเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้พบปะกับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม


หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ส่งผลงานมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่เกิน 1 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.  เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือดัดแปลง          ต่อยอดจากผลงานเดิม
3.  เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี โปรแกรม หรือผสมผสานทั้งสองอย่างที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมไทย
4.  เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นจากการเรียนการสอน ในรายวิชาโครงงานพิเศษหรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5.  ต้องมีการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


กำหนดการ

รับสมัครสมัครและส่งผลงาน ขยายเวลารับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

กำหนดให้นำส่งไฟล์โปสเตอร์จัดพิมพ์ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 2 โซน B อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

จัดแสดงผลงานและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันพฤหัสบดีที่  31 พฤษภาคม  2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ลงทะเบียนสมัครได้ที่

คลิ๊ก>>> https://goo.gl/Nk5Ksuสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิจัย ห้องงานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ คุณภควรรณ   สีสวย หมายเลขติดต่อ โทร. 02-555-2000 ต่อ 4217,4233


==============================================================================กรุณาอ่านรายละเอียดการจัดทำแบบโครงร่างการนำเสนอภาคโปสเตอร์
==============================================================================

ส่วนประกอบของโปสเตอร์ประกอบด้วย
1. ชื่อเรื่อง : กรุณาระบุชื่อเรื่องที่นำเสนอ
2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด : ให้ระบุชื่อ-สกุลของผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด เช่น ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. บทนำ : ระบุความเป็นมาของการวิจัย และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.วิธีดำเนินการวิจัย : รูปแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือสิ่งทดลอง วิธีการศึกษาวิจัยหรือวิธีการทดลอง เครื่องมือในการวิจัยหรือผลทดลอง การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ในศาสตร์หรือสาขาการวิจัย ทั้งนี้ต้องสอดคล้องตามแต่ละศาสตร์ของการวิจัย
5. ผลและอภิปรายผล : ควรบอกผลการค้นพบที่สำคัญที่สุด รายงานข้อค้นพบ ตามลำดับขั้นตอนของการวิจัย อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี) พร้อมทั้งอภิปรายผลการวิจัยที่มีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้
6. สรุปผลการวิจัย: สรุปเฉพาะประเด็นที่เป็นจุดเด่นของการศึกษาในแบบที่เข้าใจง่าย
7. บรรณานุกรรม: เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
8. ภาพประกอบและตาราง

ข้อแนะนำสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์
1. การพิมพ์โปสเตอร์ กำหนดให้นำส่งไฟล์โปสเตอร์จัดพิมพ์ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 2 โซน B อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
2. การติดตั้งโปสเตอร์ ให้ผู้นำเสนอนำโปสเตอร์มาติดตั้งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น.
3. จัดแสดงผลงานวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
4. ขอให้ผู้นำเสนอจัดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ภายหลังจากพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดงาน
5. กำหนดให้โปสเตอร์มี ขนาดกว้าง x สูง = 90 x 120 cm แนวตั้ง (vertical poster) จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่องตัวอักษรในโปสเตอร์ควรมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะห่าง 1 เมตร ดูภาพประกอบ (คลิ๊กที่นี่)
6. ไม่ได้กำหนด Template โปสเตอร์ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้สมัคร