เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition Day 2018

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย โครงการ Science Exhibition Day 2018

อ่าน 397 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 เมษายน 2561

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้น/ผลงานวิจัย หรือ เป็นสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่ โดยมีความแปลกใหม่ เข้าร่วมประกวด ในโครงการ Science Exhibition Day 2018       


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำเสนอผลงานได้
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา และได้ทราบถึงแนวทางในการคิดค้นงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆที่มีคุณค่าต่อสังคม
3. เพื่อเป็นเวที ส่งเสริม สนับสนุน ชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสร้างบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการประกอบการ
5. เพื่อเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้พบปะกับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม


หลักเกณฑ์การรับสมัคร

1.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ส่งผลงานมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่เกิน 1 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.  เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือดัดแปลง          ต่อยอดจากผลงานเดิม
3.  เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี โปรแกรม หรือผสมผสานทั้งสองอย่างที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมไทย
4.  เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นจากการเรียนการสอน ในรายวิชาโครงงานพิเศษหรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5.  ต้องมีการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
6.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


กำหนดการ

รับสมัครสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่ 8 พฤษภาคม  2561

จัดแสดงผลงานและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด วันพฤหัสบดีที่  31 พฤษภาคม  2561  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ลงทะเบียนสมัครได้ที่

คลิ๊ก>>> https://goo.gl/Nk5Ksu


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยวิจัย ห้องงานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ คุณภควรรณ   สีสวย หมายเลขติดต่อ โทร. 02-555-2000 ต่อ 4217,4233