ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ เรื่องการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้แทนบุคลากรฯ เรื่องการสรรหาผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่าน 135 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
3 เมษายน 2561