แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

อ่าน 1,123 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

         ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงานวิทยานิพนธ์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้รับรางวัล  วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานมอบรางวัล สำหรับผลงานที่นักศึกษาของคณะได้รางวัลนั้น จัดให้อยู่ใน กลุ่มที่ 1  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัล ผลงานของ นางสาวกันยากร อ่อนรักษ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA) วิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์ความเสถียรภาพเชิงกว้างและวิเคราะห์ความไวของการควบคุมการแพร่ระบาดของอีโบลาจากกลุ่มศพ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เสนอ คุณประเสริฐ และ Dr.Elvin James Moore ภาควิชาคณิตศาสตร์ รางวัลดี 1 รางวัล ผลงานของ นางสาวชญาณี บุญทัน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (MBIT) วิทยานิพนธ์เรื่อง การประเมินคุณสมบัติของโปรไบโอติกในการใช้ร่วมกับสมุนไพลตรีผลา อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. วันที่ 19 มีนาคม 2561

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม>>>CLICK HERE<<<