มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

อ่าน 666 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มีนาคม 2561

              รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้แทนฝ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ต้อนรับ ดร.ปรอง กองทรัพย์โต CEO บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือสนับสนุน ส่งเสริมด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  การเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและของบริษัท ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ผลิต และทดสอบสำหรับไอซี ไมโครชิพ และไอซีแพคเกจ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ภาพข่าวเพิ่มเติม>>>CLICK HERE<<<