นักศึกษาสถิติประยุกต์ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

นักศึกษาสถิติประยุกต์ รับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560

อ่าน 806 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มีนาคม 2561
             นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้ นางสาวนัฐวดี  ทองอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโครงการสนับสนุนการศึกษา (BKI Scholarship) ประจำปี 2560 ซึ่งทุนนี้พิจารณาจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี โดยให้ทุนจำนวน 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา ต่อเนื่อง 3 ปี โดยมีอาจารย์บุญกอง  ทะกลโยธิน และ อาจารย์ ดร.คณิตา  เพ็ชรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี วันที่ 16 มีนาคม 2561