คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann สอนในรายวิชา Image Processing

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann สอนในรายวิชา Image Processing

อ่าน 915 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2561

       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Applied Science Bremerhaven มาสอน Block Course ในรายวิชา Image Processing แก่นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง 406 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ  University of Applied Science Bremerhaven จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี