คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัล

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัล

อ่าน 1,315 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กุมภาพันธ์ 2561
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์

   ได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน และ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

 - นางวันเพ็ญ  น้อยเมือง

    ได้รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

   ได้รับรางวัล ผู้มีผลงานดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

 - รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

   ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

   ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน มีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ในงาน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงานประจำปี 2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และ จะมีพิธีมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย รางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัย งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ.  “59 ปี รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)