คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อ่าน 470 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 กุมภาพันธ์ 2561

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณอารียา โกมลกวิน กรรมการบริษัท คุณสมโภชน์ คุณปัญญาเลิศกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้แทนฝ่ายบริษัทเบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นสักขีพยาน กิจกรรมความร่วมมือนี้ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม