ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018)

อ่าน 536 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 มกราคม 2561
 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (Academic Science and Technology Conference: ASTC) เป็นการประชุมระดับชาติ ดำเนินการโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผลงานวิชาการ งานวิจัย การอบรมทางวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการด้านวิชาการต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการดำเนินการจัดประชุมหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 นับเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน: Science, Technology and Innovation: Following the Wisdom of the King for Sustainable National Development” โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


ดาวน์โหลด
256 KB 146