บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

อ่าน 1,041 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2560
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
       +  แบบปกติ 6 เดือน
       +  แบบ WIL 12 เดือน
รายละเอียดตำแหน่งงานและค่าตอบแทนตามไฟล์แนบ

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
    (1)  ใบสมัคร
    (2)  ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา โดยพิมพ์จากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ผู้ดูแลสหกิจศึกษาของแต่ะภาควิชา และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ คุณอาภารัตน์ เดชเลิศประยูร งานวิชาการชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561
ทางบริษัทจะเข้ามาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 16  มกราคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.