ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

อ่าน 33,536 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
20 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
คณบดี

อีเมล: surapun.y@sci.kmutnb.ac.th

รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อีเมล: narumol.k@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.นนทกร สถิตานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อีเมล: nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อีเมล: pianpool.k@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

อีเมล: dome.l@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล
รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ

อีเมล: anusara.s@sci.kmutnb.ac.th

ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อีเมล: peerapong.p@sci.kmutnb.ac.th


หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าสำนักงาน

ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

อีเมล: surattana.s@sci.kmutnb.ac.th

รศ.ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

อีเมล: yingpit.p@sci.kmutnb.ac.th

ดร.ชัชวาล สิงหะพล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อีเมล: chatchawan.s@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

อีเมล: rotsaman.c@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์

อีเมล: amarin.r@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อีเมล: akara.p@sci.kmutnb.ac.th

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

อีเมล: chanaphun.c@sci.kmutnb.ac.th

นางสาววรรณศิริ มิถอย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อีเมล: wansiri.m@sci.kmutnb.ac.th