คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSB 2017

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSB 2017

อ่าน 567 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 พฤศจิกายน 2560

       ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสมันต์ จงเจริญ ประธานจัดงานและหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ลีลาวัชรมาศ นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย) ในการจัดประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (The 29th Annual meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2017)) หัวข้อ “Frontiers in Applied Biotechnology”  ระหว่างวันที่ 23–25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด

     งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSB 2017 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักวิชาการจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ และผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ได้แก่ Professor Dr. Takeharu Nagai (Osaka University, Japan) และ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ทัศนาขจร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ร่วมฟังเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ  Next  Gen  Biotech  Business  ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเครื่องสำอางจากไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นความความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาอันนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ขยายผลได้จริงในภาคอุตสาหกรรม  ในงานนี้ผู้ร่วมสัมมนาจะได้พบปะกลุ่มผู้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของบริษัทชั้นนำภายในประเทศและระดับโลก อันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง ผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ 300 คน จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

(เข้าดูอัลบั้มภาพงาน TSB 2017ที่นี่)