Google Form เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่สนใจลงเรียนรายวิชา startup ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Google Form เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่สนใจลงเรียนรายวิชา startup ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 1,161 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 พฤศจิกายน 2560

Google Form เพื่อสำรวจจำนวนนักศึกษาที่สนใจลงเรียนรายวิชา startup ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน 3 วิชา ประกอบไปด้วย


1. รายวิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ
การวิเคราะห์แนวโน้มด้านการตลาดและเทคโนโลยี กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เครื่องมือในการพัฒนาโมเดลธุรกิจ
การกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ การตลาดและการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
เทคนิคการนำเสนอโมเดลธุรกิจ คลิกที่นี่ 


2. รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Computer Programming for Startup)
คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ การสร้างผลงานขั้นพื้นฐาน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น
ความปลอดภัยของเว็บไซต์ การบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็บไซต์ คลิกที่นี่


3. รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Design Thinking for Innovative Startup)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เครื่องมือในการนิยามปัญหาด้วยการระดมความคิด แผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบแนวคิดและต้นแบบ คลิกที่นี่