เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560

อ่าน 1,601 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 กันยายน 2560

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
1.  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
และชั้นปีตกค้างทุกภาควิชา
2. สามารถเข้าร่วมอบรมจนครบตามหลักสูตรที่กำหนดรับจำนวนจำกัดเพียง  180 คน โดยแบ่งเป็น 3 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 60 คน โดยจะคัดเลือกจากผลการทดสอบ pretest ขั้นตอนการสมัครยื่นใบสมัครที่เขียนสมบูรณ์แล้ว พร้อมหลักฐานการสมัครที่ งานวิชาการ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560


วันเวลาในการอบรม
ทุกวันจันทร์ - เสาร์  เวลา 09.00 - 12.00 น. หลักสูตรจำนวน 30 ชั่วโมง


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  1 ฉบับ   
2. สำเนาผลการเรียนจนถึงภาคเรียนที่ 2/2559 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายในชุดนักศึกษา 1 รูป

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม  ยกเว้นค่าทดสอบ OFFICIAL TOEIC  700 บาท*      
(โดยจะเรียกเก็บหลังจากประกาศผลการทดสอบ Pretest เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)

ผู้เข้าร่วมอบรมจนครบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรและผลการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยปกติค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบ OFFICIAL TOEIC สำหรับบุคคลทั่วไป 1,500 บาท

ดาวน์โหลด