นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ อันดับ2

อ่าน 1,156 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560
       นางสาวณปภา บุศยโสฬส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย นางสาวณปภา บุศยโสฬส ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น อันดับ2 จากงานสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร