นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี

อ่าน 1,341 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
14 กันยายน 2560
           ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว กรรณิการ์ อ้นอยู่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิมา หญีตสอน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ปฤษณารุณ เอื้อใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งในครั้งนี้ ดร.สุภัทร จำปำทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเชล ๑๐๐ ปี และ นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุนการศึกษา สำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนนั้น พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน ปริญญาโทจำนวน 8 คน พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีหลักเกณฑ์ 4 ประการ ดังนี้ 1. โครงการวิจัยจะมีโอกาสก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (Innovation) 2. โครงการวิจัยสามารถนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 3. โครงการวิจัยมีโอกาสประสบผลสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด 4.ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยจะมีผลกระทบต่อวงการวิชาการในเชิงพาณิชย์และในเชิงสังคม ซึ่งนักศึกษาสาวของคณะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา