คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่าน 620 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 สิงหาคม 2560

            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม-จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ให้การต้อนรับ โดยพิธีการช่วงเช้าศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้โอวาสนักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ การจัดปฐมนิเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ สำหรับการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม-จริยธรรม กฎระเบียบวินัยต่างๆ ที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.