นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. คว้าเหรียญทอง ที่ประเทศมาเลเซีย

อ่าน 729 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 สิงหาคม 2560

                ทีมนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้าเหรียญทอง ในสาย Information Technology จากการแข่งขันนวัตกรรมและงานวิจัย (Novel Research & Innovation Competition - HRIC 2017) ณ University Sains Malaysia - USM  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560

                นักศึกษาที่เข้าประกวดโครงการ ประกอบด้วย นางสาวพรปวีร์ คอนจอหอ, นางสาวไอริณ แป้นมุข และ นายสุเทพ วิจิตรอมรเลิศโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตรพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อเรื่องว่า " การตรวจจับวัตถุจากภาพถ่ายเพื่อการระบุขนาดรองเท้าในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์" (Object detection from camera image for identification of shoe size in e-commerce system) ซึ่งก่อนการเข้าร่วมประกวดโครงการฯ ที่ประเทศมาเลเซีย ทีมนักศึกษาเคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6 (UAMC2017)  ประเภทการนำเสนอแบบบรรยาย MATLAB Special Prize on "MATLAB Speaks Math" ซึ่งบริษัท Techsource (THAILAND) เป็นผู้สนับสนุนรางวัลในสาขานี้ และได้รับการสนับสนุนจาก NRIC, มูลนิธิคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. อยู่เบื้องหลังความสำเร็จจนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่คณะ