คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560"

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560"

อ่าน 813 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 กรกฎาคม 2560

             รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในงาน"วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560" ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และกำหนดให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์      
            การจัดงาน "วิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560" เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษาปัจจุบันของคณะ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี