กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จัดสัญจรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่าน 671 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 กรกฎาคม 2560

                    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษากับคณะ/วิทยาลัย โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมให้ความรู้และนโยบายเพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มีกลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กลุ่มงานเข้ารับการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ห้อง 78-1201 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.