ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

อ่าน 535 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

            โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association-sans-but-lucratif) มีหน้าที่ติดต่อสถาบัน มหาวิทยาลัยการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาเอก จากประเทศสมาชิก IAESTE 88 ประเทศ เข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อเป็นทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการคัดเลือกของโครงการ IAESTE Thailand สำหรับการแลกเปลี่ยนจะเป็นอัตราส่วน 1 : 1 คือ นักศึกษาไทยที่จะเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ (Outgoing Student) 1 คน ต่อนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาฝึกงานในประเทศ (Incoming Student) 1 คน ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกงานและนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนเดินทางศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ ท่านที่มีความประสงค์กรุณากรอกแบบฟอร์ม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักงาน IAESTE Thailand หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0 2555 2177 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลด
603 KB 232