คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?

อ่าน 616 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 มิถุนายน 2560

          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ?  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรม การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ HOW TO PITCH TO GET FUNDING ? ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

           1. คุณเศกสิทธิ์ เอกสิทธิผล   บริษัท KMEF Engineering supply C.,Ltd

           2. คุณอินทิรา เสวกวัชรี         บริษัท VR delicious Co.,Ltd

           3. น.สพ.กษิดิ์ ธีรนิตยาธาร     บริษัท Green Innovation Biotechnology Co.,Ltd

           4. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท          อาจารย์ประจำ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยสุรนารี

           5. ดร.ศรีสุภา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

           6. ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์          บริษัท ราชธานี กรุ๊ป และ เครือโรงพยาบาลธนบุรี

        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะของการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา