คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัด "การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2"

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัด "การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2"

อ่าน 494 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 มิถุนายน 2560
            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัด การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 223 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนำองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ จากแหล่งความรู้ต่างๆ ในสถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ถ่ายทอดให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้