คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นเจ้าภาพการจัดโครงการบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2

อ่าน 625 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มิถุนายน 2560

                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการรบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2  ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 223 ชั้น 2 อาคารคณะะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนำองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษา (ASTC) มานำเสนอในรูปแบบการบรรยายเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละสถาบันการศึกษาใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัย และ 3) ด้านการบริการวิชาการ

ดาวน์โหลด