คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

อ่าน 503 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 มิถุนายน 2560

                             ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้แก่นักศึกษาของคณะ สำหรับในปีนี้มีนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 1,000 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "ก้าวใหม่ของชีวิต" โดย คุณเฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ การบรรยายเรื่อง "กรอบความคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ชีวิตแห่งการทำงาน" โดย คุณแอนรมิตร พลนครเดช ที่ปรึกษาอิสระ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาเป็นวิทยากรให้กับงานนี้ การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นในด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียน