คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

อ่าน 897 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 มิถุนายน 2560

               ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

             โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้ดำเนินงานครบรอบ 5 ปี และถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการฯ จัดกิจกรรมการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยนำการทดลองที่มีชื่อว่า สายรุ้งในขวดแก้ว จัดอบรมให้กับนักเรียนและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น