พิธีเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "How to Bring Research to Market"

พิธีเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "How to Bring Research to Market"

อ่าน 303 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 พฤษภาคม 2560

          ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  "How to Bring Research to Market" จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงนี้ก็เพื่อสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยหรือบริการวิชาการ อีกทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาและผู้ประกอบการอีกด้วย การจัดกิจกรรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 78 - 1201 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ