นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASTC2017

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASTC2017

อ่าน 2,620 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤษภาคม 2560

               วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน(ASTC2017) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 11 หน่วยงาน ทั้ง 8 สถาบัน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ส่งคณาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การนำเสนอโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงาน เรื่อง การประเมินคุณสมบัติโปรไบโอติกในการใช้ร่วมกับสมุนไพรตรีผล Properties Evaluation of Probiotics to be Applied with Triphala Herbal Extracts  โดย นางสาวชญาณี บุญทัน  นักศึกษาปริญญาโท และ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี วทัญญูไพศาล จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ที่ได้รับรางวัลที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะ ในครั้งนี้ด้วย