คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร

โครงการประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เชิญชวนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่สามารถต่อยอดในเชิงประยุกต์

2.เพื่อให้เกิดนวัตกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3.เพื่อเชื่อมโยงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี

4.เพื่อเป็นเวที ส่งเสริม สนับสนุน ชี้นำ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคมภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์


ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวดและรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

1. ประเภทคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 3 รางวัล

    - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล                        รางวัลละ 8,000 บาท

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล    รางวัลละ 5,000 บาท

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน 1 รางวัล     รางวัลละ 3,000 บาท

                               รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล เป็นเงิน                16,000 บาท

2. ประเภทวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี และฟิสิกส์

    - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล                        รางวัลละ 8,000 บาท

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล    รางวัลละ 5,000 บาท

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน 1 รางวัล     รางวัลละ 3,000 บาท

                               รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล เป็นเงิน                16,000 บาท

3. ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

    - รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล                        รางวัลละ 8,000 บาท

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล    รางวัลละ 5,000 บาท

    - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจำนวน 1 รางวัล     รางวัลละ 3,000 บาท

                               รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล เป็นเงิน                16,000 บาท

 **สำหรับผู้เข้ารอบ 30 ผลงานสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัลละ  1,500 บาท


หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ส่งผลงานมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่เกิน 1 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเองหรือดัดแปลงต่อยอดจากผลงานเดิม

3.เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เทคโนโลยี โปรแกรม หรือผสมผสานทั้งสองอย่างที่สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมไทย

4.เป็นงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นจากการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานพิเศษหรือลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

5.ต้องมีการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด


กำหนดการ

  - รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560

  - จัดแสดงผลงานและประกาศผลการประกวด วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


กรอกใบสมัครได้ที่  

https://goo.gl/forms/9BBoOWBo40qh66Q32


สอบถามเพิ่มเติม

คุณภควรรณ สีสวย และ คุณรมณ ทองศรี หน่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4217, 4233

23 พฤษภาคม 2560