ประกาศ การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ขยายเวลาการรับสมัครรับทุน) โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับและรายละเอียดการรับสมัครจากไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้ 

13 กรกฎาคม 2566