กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

อ่าน 1,058 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤษภาคม 2560

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 15 อัตรา
ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2560 - 4 พฤษภาคม 2560
ระบบรับสมัคร online เปิด 24 ชั่วโมง (คลิ๊กที่นี่)