ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

อ่าน 1,414 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
5 เมษายน 2560

            เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรของคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมโภชน์ น้อยจินดา อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสำนักงาน ก.พ. เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 การจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2559 จำนวน 614 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติศักดิ์ศรี และหน้าที่ของราชการ