ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 1186 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ออกให้ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

6 พฤษภาคม 2565

ห้องภาพ