ทุนวิจัย

เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้ารับทุนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Space Weather

กำหนดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561