ทุนวิจัย

เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอก สมัครเข้ารับทุนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Space Weather

กำหนดส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 11

ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 กรกฎาคม 2561

เชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยทั่วไป และทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562

ส่งแบบฟอร์ม มาที่ งานแผนและพัฒนา ณ ห้องบริหารและธุรการ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
12 มิถุนายน 2561

บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งแบบตอบรับไปยัง ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤษภาคม 2561

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ) ประจำปี 2561

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ) ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

เปิดรับสมัครทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปภ.) รุ่นที่ 21

รับสมัครจนถึง วันที่ 28 ก.พ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาสนับสนุนทุน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Researsch Network: IRN) ประจำปีงบประมาณ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2560