ทุนวิจัย

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Grobal Young Scientists Summit ประจำปี 2561

เปิดรับสมัครทุนโครงการ Grobal Young Scientists Summit ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิทยาศาสตร์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 มิถุนายน 2560

เชิญชวนส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยทั่วไป และทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561

ส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 พฤษภาคม 2560