ประกาศรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าโครงการ ASEM Work Placement Programme

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งข้อมูลมายังศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ ภายในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค. 61

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561

มจพ. ร่วมกับ บริษัท ดีเคทู พลัส จำกัด จัดงาน "นัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 26"

นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการหลายอัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันคุณภาพงานปฏิบัติการหลายอัตรา ในสาขา FT AT AS IMI(อุตสาหกรรม)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มกราคม 2561

โครงการฝึกงานกับไทยสมุทร เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ทำงาน

กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 ธันวาคม 2560

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

บริษัท ยูแทคไทย จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบปกติ 6 เดือน และ แบบ WIL 12 เดือน

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ธันวาคม 2560

บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ปี 2561

สาขาวิชาที่รับสมัคร ได้แก่ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระดับชั้นปีที่ 3 และ 4

บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 พฤศจิกายน 2560

ชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการ “Chang Junior ปีที่ 7” โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยที่สนใจและอยากเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อิษฐาภรณ์ โพธิ์คำ – เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ได้ที่ 02-785-5870

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2560