ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และกำหนดการพิธีไหว้ครู

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 สิงหาคม 2561