ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร

ประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาเคมีสำหรับวิศวกร รหัสวิชา 04011301 CHEMISTRY FOR ENGINEERS

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 มีนาคม 2560

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ โดย ผู้บริหาร บริษัทอำพลฟูดส์โพรเซสซิง จำกัด (กะทิชาวเกาะ) เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 12.30 - 15.00 น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 2 ห้อง 223

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2560

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนนักศึกษาประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ในวันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มีนาคม 2560

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสอบวัดความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มีนาคม 2560

เชิญชวนบุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯสามารถติดต่อที่ กลุ่มงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 มีนาคม 2560

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5"

กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนส่งผลงานเต็มและบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มีนาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพ PACCON 2017

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติPure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ
25 มกราคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand's Network Security Contest 2017"

โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560