ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann สอนในรายวิชา Image Processing

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Mathias Lindemann ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Applied Science Bremerhaven มาสอน Block Course ในรายวิชา Image Processing

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการประกวดโปสเตอร์ในงาน วันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561

สรุปผลการประกวดโปสเตอร์ในงาน วันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561 (Science's CoOP Day 2018) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญชวนนักศึกษา มจพ. ทุกคณะและทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม Rajavithi Hospital Service Hacking

Rajavithi Hospital Service Hacking เชิญชวนนักศึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในหัวข้อ "ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มกราคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะในการทำงานกับโครงการ Startup

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Computer Programming for Startup) รายวิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Design Thinking for Innovative Startup)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561