ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษา มจพ. ทุกคณะและทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม Rajavithi Hospital Service Hacking

Rajavithi Hospital Service Hacking เชิญชวนนักศึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในหัวข้อ "ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ" วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มกราคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะในการทำงานกับโครงการ Startup

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Computer Programming for Startup) รายวิชาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation) ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รายวิชากระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจนวัตกรรมใหม่ (Design Thinking for Innovative Startup)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 มกราคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561

กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAICID NATIONAL SYSPOSIUM

ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 28 ก.พ. 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ขอเชิญยื่นข้อเสนอ โครงการศึกษาจัดทำมารตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำ

กำหนดยื่นข้อเสนอ วันที่ 15 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561

ขอเชิญร่วมเสนอ "โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด"

กำหนดพิจารณาข้อเสนอโครงการ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 มกราคม 2561