ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5"

กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนส่งผลงานเต็มและบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มีนาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพ PACCON 2017

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติPure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ
25 มกราคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Thailand's Network Security Contest 2017"

โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ชวนนิสิตนักศึกษาร่วม โครงการ "Leadership Development Program"

โครงการ "Leadership Development Program" รับสมัครนักศึกษาผู้ที่ทำกิจกรรม และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประยุกต์ มจพ. เปิดอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาเพื่อสุขภาพ ณ หอประชุมประดุ่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560