ประกาศคณะ

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
7 มิถุนายน 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 6 โครงการ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาฟิสิกส์)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาฟิสิกส์)

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 เมษายน 2561

ประกาศให้นักศึกษาตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในตอนเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตรวจสอบที่นั่งสอบจากเว็บไซต์ www.sci.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 20 – 25 เมษายน 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 เมษายน 2561