ประกาศคณะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี ประจำปี 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปี 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 ธันวาคม 2560

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2) ในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

สมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2/2560

กรุณาดูรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ "การทำคำร้องขอเข้าห้องสอบกรณีลงทะเบียนล่าช้า" ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดให้นักศึกษาทำคำร้องขอเข้าห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าสอบ

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1/2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์ สอวน. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 กันยายน 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 กันยายน 2560

ประกาศนโยบายการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศนโยบายการจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 สิงหาคม 2560

ประกาศ การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การจัดปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม - จริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2560